© close up webdesign

Begrippenlijst

A
 
Aansprakelijkheid
Een verzekering die tot doel heeft het vermogen van de verzekerde te beschermen tegen
het risico dat hij aansprakelijk wordt gesteld en wordt verplicht om de schade die hij, of
iemand waarvoor hij verantwoordelijk is, heeft toegebracht aan een ander te vergoeden.
Aansprakelijkheidsverzekering
Een verzekering die tot doel heeft het vermogen van de verzekerde te beschermen tegen
het risico dat hij aansprakelijk wordt gesteld en wordt verplicht om de schade die hij, of
iemand waarvoor hij verantwoordelijk is, heeft toegebracht aan een ander te vergoeden.
Aanvullend pensioen
Hiermee wordt vaak het ouderdomspensioen bedoeld dat via de werkgever is opgebouwd.
Daarnaast kunt u zelf zorgen voor een aanvullend pensioen.
Acceptant
Een functionaris, in dienst van een verzekeraar, belast met de taak om aan de
verzekeraar ter verzekering aangeboden risico's te beoordelen, premie en voorwaarden
vast te stellen en de polisopmaak voor te bereiden. Ook wel underwriter genoemd.
Administratiekosten
Dit zijn de kosten die verzekeraars rekenen voor de administratie van uw verzekering.
Aftrek Nieuw voor Oud
Een bedrag dat, in geval van herstelbare schade, ingevolge het in de wet vastgelegde
schadevergoedingsbeginsel of de polisvoorwaarden in mindering wordt gebracht op de
reparatiekosten van de verzekerde zaak. Dit wordt gedaan op grond van het feit dat het
verzekerde object na de reparatie in betere staat wordt geacht dan voor de schade,
waardoor de verzekerde er in wezen op vooruitgegaan is. Door toepassing van de aftrek
wordt dit gecompenseerd.
Alcoholclausule
Op grond van deze clausule, die soms voorkomt op motorrijtuigenverzekeringen, is de
schade uitgesloten die is ontstaan terwijl verzekerde in kennelijke staat van
dronkenschap of het onder zodanige invloed van alcohol (of andere bedwelmende of
stimulerende middelen) verkeerde, dat hij niet meer in staat kon worden geacht het
motorrijtuig naar behoren te besturen. Komt ook voor bij
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
AOV
AOV staat voor arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering dekt de financiële
risico’s van arbeidsongeschiktheid.
AOW
Iedere inwoner van Nederland krijgt vanaf zijn 67e jaar een basispensioen. Dit staat in de
Algemene Ouderdomswet (de AOW). De AOW is niet voor iedereen even hoog. Hoeveel
u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Iedere inwoner van Nederland bouwt vanaf
zijn 15e jaar elk jaar 2 procent AOW op. Als u tijdelijk in het buitenland woont, bouwt u
geen AOW op. U krijgt dan dus minder geld als u 67 jaar bent.
Arbeidsdeskundige
Persoon die bij arbeidsongeschiktheid de belastbaarheid van de arbeidsongeschikte in
kaart brengt, onderzoekt en in vast.
Arbeidsongeschiktheidspensioen
Als dit pensioen voor u is verzekerd, krijgt u dit pensioen als u arbeidsongeschikt bent.
U ontvangt dit pensioen uiterlijk tot uw 67e. Vanaf uw 67e gaat uw ouderdomspensioen
in.
Arrest
Benaming van uitspraken van de Hoge Raad en de gerechtshoven.
Assurantiebelasting
Bij de meeste verzekeringen moet je boven op de premie een percentage belasting
betalen. De verzekeraar brengt de belasting bij u in rekening. Uitzonderingen zijn
levensverzekeringen, zorgverzekeringen en invaliditeits-, arbeidsongeschiktheids- en
ongevallenverzekeringen.

B
 
Bedrijfsaansprakelijkheid
Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor de aansprakelijkheid voor
een handelen of nalaten, waarbij beroepsfouten expliciet zijn uitgesloten. De schade zal
bestaan uit personen- en/of zaakschade (een kopje koffie wordt omgestoten waardoor de
kleding van de klant beschadigd raakt).
Bedrijfsschadeverzekering
Bedrijfsschade is een gevolg van materiele schade. Bijvoorbeeld wanneer er door een
brand materiele schade ontstaat aan gebouwen en/of inventarissen. Daardoor treedt er
stagnatie op in de productie en dit heeft financiële gevolgen door verminderde
winst/omzet. Een bedrijfsschadeverzekering heeft tot doel het bedrijf schadeloos te
stellen voor het geleden verlies als gevolg van de plotselinge stagnatie.
Bedrijfstakpensioenfonds
Dit is een pensioenfonds speciaal voor alle werknemers binnen een bedrijfstak, zoals
bijvoorbeeld de detailhandel. Als u in zo’n bedrijfstak werkt, doet u meestal verplicht mee
met de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds.
Bereddingskosten
Kosten, die een verzekerde maakt om tijdens of na een schadegebeurtenis schade te
voorkomen of om reeds ontstane schade zo beperkt mogelijk te houden. Bij de meeste
verzekeringsvormen komen de bereddingskosten voor vergoeding in aanmerking, in veel
gevallen tot boven het verzekerd bedrag (maar wel begrensd tot aan een bepaald
maximum).
Beroepsaansprakelijkheid
Beroepsaansprakelijkheid is een aansprakelijkheid in de vorm van een financieel nadeel
dat uw opdrachtgever leidt, voortvloeiende uit fouten, verzuim, onzorgvuldigheid en
dergelijke door u als opdrachtnemer bij de uitoefening van uw beroep.
Beurspolis
Een polis met gestandaardiseerde en gedeponeerde voorwaarden, die zijn aangepast
aan de behoeften, die gelden voor op de assurantiebeurzen verrichte transacties. Bij
afwijking van deze standaardvoorwaarden is alleen de gedeponeerde tekst geldig tenzij
de tussen partijen overeengekomen afwijking op het polisformulier duidelijk is
aangebracht door een geschreven-, getypte- of in afwijkende kleur gedrukte tekst. In
Nederland bestaan er voor diverse verzekeringssoorten beurspolissen, die in hoofdzaak
gebruikt worden voor het verzekeren van zakelijke risico's. Door
verzekeringsmaatschappijen worden de beurspolissen ook wel gebruikt voor
verzekeringen, die niet op de beurs tot stand komen.
Bijzondere voorwaarden
Deze voorwaarden zijn specifiek voor een bepaalde verzekering. Zij vullen de algemene
voorwaarden aan.
Binnenbraak
Vanuit een binnenshuis gelegen ruimte gaat iemand onwettig en door braak een
afgesloten ruimte in. Deze vorm van inbraak is niet altijd gedekt.
Bliksemschade
Bij bliksemschade is er schade ontstaan door blikseminslag zonder dat deze inslag
heeft geleid tot brand. Deze vorm van schade is ook wel bekend onder de term "koude
bliksemschade".
Bonusmalus regeling
Deze regeling wordt bij sommige verzuimverzekeringen toegepast wanneer een aantal
opeenvolgende jaren schadevrij zijn (bonus) of in procentuele zin ten opzichte van de
jaarpremie negatief (malus). Afhankelijk van de verzekeraar kan een korting of toeslag
worden verleend.
Braakschade
Er is sprake van braak bij het forceren van deuren, vensters of andere delen van het pand
en verbreking van sloten. Braakschade is de schade aan gebouwen, brandkasten enz.
veroorzaakt door een inbraak, een overval of een poging daartoe.

C
 
Carenzperiode
Dit is de periode na aanvang van een verzekering dat een verzekerde geen recht heeft op
een uitkering, ondanks ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden. De Carenz-periode is
er om verzekeringsmisbruik te voorkomen. Bijvoorbeeld als u een
arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit terwijl u dan al arbeidsongeschikt bent.
Causaal verband
Dit is het verband tussen oorzaak en gevolg.
Claim
Dit is het indienen van een "verlies" gedekt door de verzekering bij de verzekeraar om
een vergoeding te krijgen.
Claims made dekking
Bij een aansprakelijkheidsverzekering met claimsmade dekking, is bepalend voor
vergoeding van een gedekte schade dat deze bij de verzekeraar is aangemeld tijdens de
verzekeringsduur. Wanneer de schade is veroorzaakt, is niet van belang.
Clausule
In clausules die aan de verzekeringsovereenkomst zijn gehecht wordt de dekking van de
polis verder beschreven, uitgebreid of beperkt. Ook kunnen er in clausules speciale
eisen worden gesteld.
Collectief contract
Hierbij is met een groep (bijvoorbeeld de werknemers van een bedrijf of de leden van een
vereniging) overeengekomen, om leden van die groep tegen betere polisvoorwaarden te
accepteren en/of een lagere premie te bieden.
Combined ratio
De verhouding tussen de geïnde premies en de totale kosten van de verzekeraar
(schadelast, commissies en algemene kosten). De combined ratio geldt alleen voor niet-
levenverzekeringen.
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voortvloeiende uit een contractuele verhouding. Als er door een van
deze partijen een (beroeps)fout wordt gemaakt, komt deze partij zijn verplichtingen uit
deze overeenkomst niet of niet geheel na (wanprestatie). Als de andere partij hierdoor
schade lijdt is er in beginsel sprake van contractuele aansprakelijkheid.
Contractvervaldatum
De datum waarop een overeenkomst van verzekering eindigt - hetzij definitief, hetzij met
stilzwijgende verlenging voor eenzelfde periode.
Coulance uitkering
Hiervan is sprake wanneer een verzekeraar een schade vergoedt zonder hiertoe op grond
van de polisvoorwaarden verplicht te zijn.

D
 
Dagwaarde
De waarde van een verzekerd object op het moment van schade. Vrijwel altijd minder
dan de nieuwprijs van het object.
Direct writer
Een verzekeraar die rechtstreeks en zonder tussenkomst van een onafhankelijke
bemiddelingsadviseur ('tussenpersoon') klanten bedient.
Dwingend recht
Bepalingen in de wet waar partijen onderling niet van af kunnen wijken bij het aangaan
van een overeenkomst.

E
 
Eigen risicodrager (voor WGA)
Een werkgever die zélf de risico’s draagt voor een werknemer die een wettelijke WGA-
uitkering krijgt, is eigenrisicodrager voor de WGA. De eigenrisicodrager betaalt de
uitkeringen en de kosten van de re-integratie zelf.
Eigen risicotermijn
De periode die u zelf financieel moet - kunt overbruggen voordat de uitkering van de
verzekeraar start. Ook wel wachttijd genoemd.
En-bloc clausule
De verzekeraar mag in de polisvoorwaarden een en-bloc bepaling opnemen. De en-bloc
bepaling geeft de verzekeraar het recht de polisvoorwaarden (en premie) tussentijds te
wijzigen. Wanneer (één van de) wijzigingen een verslechtering betekent, dan heeft de
verzekeringnemer het recht binnen 30 dagen de verzekering op te zeggen.
Execution only dienstverlening
Bij execution only-dienstverlening kiest een consument (of cliënt) zelf een
verzekeringsproduct inclusief alle productopties, zonder advies.

F
 
Factor A
De factor A laat zien hoe groot uw pensioenaangroei is in een bepaald kalenderjaar. U
krijgt ieder jaar van uw pensioenuitvoerder voor 1 november een opgave van de factor A.
U hebt de factor A nodig om uw jaarruimte voor eventuele lijfrenteaftrek te berekenen.

G
 
Gevolgschade
Schade voortvloeiende uit toegebrachte (materiele) schade, zoals o.a. verlies van
inkomsten, gederfde winst en expertise kosten.

H
 
Herbouwwaarde
Het bedrag dat nodig is om een gebouw op dezelfde plaats, op dezelfde locatie, met
dezelfde techniek en in dezelfde staat te kunnen herbouwen. Het uitgangspunt is vaak
een bedrag per kubieke meter.
Herverzekering
Schadeverzekeraars, pensioenfondsen en levensverzekeraars kunnen bepaalde risico’s
en verplichtingen onderbrengen bij een (andere) verzekeringsmaatschappij.
Onderbrengen kan geheel of gedeeltelijk.
Huurdersbelang
Hier is sprake van wanneer de huurder investeringen heeft gedaan aan het huurpand en
er geen zekerheid is dat de verhuurder bij schade dit eveneens laat herstellen. De
huurder heeft er belang bij dat deze investeringen dus verzekerd worden.

I
 
Indemniteitsbeginsel
Het indemniteitsbeginsel stelt dat een verzekering tegen schade (zoals veel AOV's) niet
mag leiden tot een verbetering van de inkomenspositie in geval van schade.
Indirecte schade
Bij indirecte schade valt mogelijk ook nog te denken aan gevolgschade voor een derde
partij anders dan contractspartijen.
Inductieschade
Dit is schade aan elektronische apparatuur als gevolg van een magnetisch veld ontstaan
door naburige blikseminslag.

J
 
Jaarruimte (lijfrente)
Als belastingplichtige hebt u, afhankelijk van verschillende factoren, de mogelijkheid om
lijfrentepremie af te trekken van uw jaarlijkse belastbaar inkomen. Het bedrag dat u kunt
aftrekken is de 'jaarruimte'. Om deze te berekenen is onder meer de 'factor A' van
belang.
Jurisprudentie
Met jurisprudentie bedoelt men de toepassing van recht of (het geheel van) uitspraken
door rechters.

K
 

L
 
Lijfrente
Levenslange of tijdelijke periodieke uitkeringen die uiterlijk bij overlijden eindigen. Er zijn
meerdere vormen van lijfrente: oudedagslijfrente, nabestaandenlijfrente en tijdelijke
oudedagslijfrente. De uitkeringen zijn bruto, dus belast als inkomen. De periodieke
betalingen ('premie') of eenmalige betaling ('koopsom') om een lijfrente op te bouwen zijn
binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar.

M
 
Marktrente
De rente zoals deze op een bepaald moment op de financiële markt geldt.

N
 

O
 
Onderverzekering
Hiervan is sprake wanneer de werkelijke waarde van het verzekerd object vlak voor de
schadegebeurtenis hoger is dan het verzekerde bedrag.
Ongevallenverzekering
Een verzekering die voorziet in een uitkering, wanneer de verzekerde door een ongeval
getroffen wordt.
Onrechtmatige daad
Volgens artikel 6:162 van het Burgerlijk wetboek is dit: Een inbreuk op een recht van een
ander en het doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens
een rechtvaardigingsgrond.
Onzeker voorval
Een gebeurtenis waarvan de partijen niet weten of die ooit zal plaatshebben of reeds
heeft plaatsgehad (bij schadeverzekeringen), of wanneer die gebeurtenis zal
plaatshebben (bij levensverzekeringen).
Opstalverzekering
De opstalverzekering dekt de schade aan het gebouw, de hierbij behorende bijgebouwen,
terreinafscheidingen en dergelijke door brand en de daarbij gelijkgestelde gevaren.
Opzichtclausule
Clausule voorkomend in aansprakelijkheidsverzekeringen, waarmee de schade, die is
toegebracht aan zaken die men onder opzicht heeft geheel of gedeeltelijk wordt
uitgesloten van de verzekeringsdekking.
Opzichtschade
De aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan eigendommen die een verzekerde in
gebruik, ter bewerking, behandeling, bewaring, vervoer of om welke andere reden onder
zich heeft (onder zijn opzicht).
Overmacht
Men kan niet voldoen aan zijn (contractuele) verplichtingen door een voorval dat zich
buiten zijn schuld en/of risico voordoet.

P
 
Personenschade
Personenschade is alle schade als gevolg van ziekte, lichamelijk en geestelijk letsel
(inclusief smartengeld) of overlijden.
Polis
De polis is een schriftelijk, door de verzekeraar ondertekend document waarin de
bijzonderheden en voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst zijn vastgelegd.
Polisaanhangsel
Document waarin een wijziging van de verzekeringsovereenkomst schriftelijk wordt
vastgelegd. Het polisaanhangsel vormt een integraal onderdeel van de oorspronkelijke
polis. Tegenwoordig geven veel verzekeringsmaatschappijen bij wijziging een geheel
nieuwe polis af.
Polisvoorwaarden
De polisvoorwaarden zijn de gedrukte voorwaarden die voor alle verzekeringen van een
bepaalde categorie hetzelfde zijn. In de voorwaarden zijn o.m. opgenomen.
Preventie
Maatregelen die bedoeld zijn om schade te voorkomen en uitbreiding van ontstane
schade te beperken.
Productaansprakelijkheid
Wanneer als gevolg van een gebrek in een product, dat door een consument is
aangeschaft, schade ontstaat aan personen of goederen kan deze de producent
aansprakelijk stellen voor deze schade.
Prolongatiepremie
De premie die is verschuldigd op de prolongatiedatum bij de voortzetting van de
verzekeringsovereenkomst. Wordt ook wel ’continuatiepremie’ of ‘verlengingspremie’
genoemd.

Q
 

R
 
Regeling inkomensvoorziening volledig
arbeidsongeschikten (IVA)
De IVA geldt voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Volledig wil
zeggen dat iemand minder dan 20 procent van het laatstverdiende loon kan verdienen.
Duurzaam wil zeggen dat er geen of slechts een heel kleine kans op herstel is. De IVA
regelt een uitkering van 75 procent van het (gemaximeerde) dagloon tot aan het 65e jaar.
Regeling Werkhervatting gedeeltelijk
arbeidsgeschikten (WGA)
De WGA is onderdeel van de WIA en is bedoeld voor werknemers die deels
arbeidsgeschikt worden verklaard (loonverlies tussen de 35 en 80 procent). Ook
werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn (loonverlies van meer dan 80 procent),
maar die waarschijnlijk voldoende zullen herstellen, vallen onder de WGA.
Regres
Recht van verhaal op een derde wegens bepaalde vorderingen. Het verhalen van een
schade op (mede)schuldigen.
Risicowijziging
Verandering van beroep en/of de aard van werkzaamheden waardoor het risico op
arbeidsongeschiktheid wijzigt.

S
 
Schadeverzekering (AOV)
Verzekeringsdekking tegen het risico van inkomensderving als gevolg van
arbeidsongeschiktheid. Inkomensderving moet aantoonbaar te maken zijn.
Suppletie claim
Een aanvullende claim

T
 
Toerekenbare tekortkoming
Een partij komt zijn contractuele verplichtingen niet (geheel) na.

U
 
Uitsluiting
Een bepaling in de verzekeringsovereenkomst, waarbij is bepaald dat geen recht op
schadevergoeding bestaat wanneer de schade is ontstaan als gevolg van de in de
uitsluiting genoemde risico's, omstandigheden of aan bepaalde onderdelen van de
verzekerde objecten of belangen.

V
 
Vermogensbeheerder
Een vermogensbeheerder beheert vermogens voor organisaties (zoals pensioenfondsen
en verzekeringsmaatschappijen) en/of vermogende particulieren. Vermogensbeheerders
zijn vaak onderdeel van een bank of financiële instelling. Ze kunnen ook onafhankelijk
zijn.
Vermogenschade
Schade die geen zaak- en/of letselschade is.

W
 
Wet verbetering Poortwachter
De Wet verbetering poortwachter dient ter ondersteuning van werknemers bij de re-
integratie en ter voorkoming van onnodig lang ziek thuis zijn. De werknemer en
werkgever moeten er samen voor zorgen dat de werknemer weer zo snel mogelijk aan
het werk kan.

WGA
WGA staat voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De WGA is
een wettelijke regeling die het loon voor werknemers beschermt, die UWV voor 35% tot
80% of 80% tot 100% niet duurzaam arbeidsongeschikt heeft verklaard.

X
 

Y
 

Z
 
Zuivere vermogensschade
Iedere door een schade-evenement veroorzaakte, en in geld uit te drukken achteruitgang
van het vermogen, die niet veroorzaakt wordt door schade aan goederen of letselschade.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z