© close up webdesign

Begrippenlijst

A
 
Aansprakelijkheid Een verzekering die tot doel heeft het vermogen van de verzekerde te beschermen tegen het risico dat hij aansprakelijk wordt gesteld en wordt verplicht om de schade die hij, of iemand waarvoor hij verantwoordelijk is, heeft toegebracht aan een ander te vergoeden.
Aansprakelijkheidsverzekering Een verzekering die tot doel heeft het vermogen van de verzekerde te beschermen tegen het risico dat hij aansprakelijk wordt gesteld en wordt verplicht om de schade die hij, of iemand waarvoor hij verantwoordelijk is, heeft toegebracht aan een ander te vergoeden.
Aanvullend pensioen Hiermee wordt vaak het ouderdomspensioen bedoeld dat via de werkgever is opgebouwd. Daarnaast kunt u zelf zorgen voor een aanvullend pensioen.
Acceptant Een functionaris, in dienst van een verzekeraar, belast met de taak om aan de verzekeraar ter verzekering aangeboden risico's te beoordelen, premie en voorwaarden vast te stellen en de polisopmaak voor te bereiden. Ook wel underwriter genoemd.
Administratiekosten Dit zijn de kosten die verzekeraars rekenen voor de administratie van uw verzekering.
Aftrek Nieuw voor Oud Een bedrag dat, in geval van herstelbare schade, ingevolge het in de wet vastgelegde schadevergoedingsbeginsel of de polisvoorwaarden in mindering wordt gebracht op de reparatiekosten van de verzekerde zaak. Dit wordt gedaan op grond van het feit dat het verzekerde object na de reparatie in betere staat wordt geacht dan voor de schade, waardoor de verzekerde er in wezen op vooruitgegaan is. Door toepassing van de aftrek wordt dit gecompenseerd.
Alcoholclausule Op grond van deze clausule, die soms voorkomt op motorrijtuigenverzekeringen, is de schade uitgesloten die is ontstaan terwijl verzekerde in kennelijke staat van dronkenschap of het onder zodanige invloed van alcohol (of andere bedwelmende of stimulerende middelen) verkeerde, dat hij niet meer in staat kon worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen. Komt ook voor bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
AOV AOV staat voor arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering dekt de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid.
AOW Iedere inwoner van Nederland krijgt vanaf zijn 67e jaar een basispensioen. Dit staat in de Algemene Ouderdomswet (de AOW). De AOW is niet voor iedereen even hoog. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Iedere inwoner van Nederland bouwt vanaf zijn 15e jaar elk jaar 2 procent AOW op. Als u tijdelijk in het buitenland woont, bouwt u geen AOW op. U krijgt dan dus minder geld als u 67 jaar bent.
Arbeidsdeskundige Persoon die bij arbeidsongeschiktheid de belastbaarheid van de arbeidsongeschikte in kaart brengt, onderzoekt en in vast.
Arbeidsongeschiktheidspensioen Als dit pensioen voor u is verzekerd, krijgt u dit pensioen als u arbeidsongeschikt bent. U ontvangt dit pensioen uiterlijk tot uw 67e. Vanaf uw 67e gaat uw ouderdomspensioen in.
Arrest Benaming van uitspraken van de Hoge Raad en de gerechtshoven.
Assurantiebelasting Bij de meeste verzekeringen moet je boven op de premie een percentage belasting betalen. De verzekeraar brengt de belasting bij u in rekening. Uitzonderingen zijn levensverzekeringen, zorgverzekeringen en invaliditeits-, arbeidsongeschiktheids- en ongevallenverzekeringen.

B
 
Bedrijfsaansprakelijkheid Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor de aansprakelijkheid voor een handelen of nalaten, waarbij beroepsfouten expliciet zijn uitgesloten. De schade zal bestaan uit personen- en/of zaakschade (een kopje koffie wordt omgestoten waardoor de kleding van de klant beschadigd raakt).
Bedrijfsschadeverzekering Bedrijfsschade is een gevolg van materiele schade. Bijvoorbeeld wanneer er door een brand materiele schade ontstaat aan gebouwen en/of inventarissen. Daardoor treedt er stagnatie op in de productie en dit heeft financiële gevolgen door verminderde winst/omzet. Een bedrijfsschadeverzekering heeft tot doel het bedrijf schadeloos te stellen voor het geleden verlies als gevolg van de plotselinge stagnatie.
Bedrijfstakpensioenfonds Dit is een pensioenfonds speciaal voor alle werknemers binnen een bedrijfstak, zoals bijvoorbeeld de detailhandel. Als u in zo’n bedrijfstak werkt, doet u meestal verplicht mee met de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds.
Bereddingskosten Kosten, die een verzekerde maakt om tijdens of na een schadegebeurtenis schade te voorkomen of om reeds ontstane schade zo beperkt mogelijk te houden. Bij de meeste verzekeringsvormen komen de bereddingskosten voor vergoeding in aanmerking, in veel gevallen tot boven het verzekerd bedrag (maar wel begrensd tot aan een bepaald maximum).
Beroepsaansprakelijkheid Beroepsaansprakelijkheid is een aansprakelijkheid in de vorm van een financieel nadeel dat uw opdrachtgever leidt, voortvloeiende uit fouten, verzuim, onzorgvuldigheid en dergelijke door u als opdrachtnemer bij de uitoefening van uw beroep.
Beurspolis Een polis met gestandaardiseerde en gedeponeerde voorwaarden, die zijn aangepast aan de behoeften, die gelden voor op de assurantiebeurzen verrichte transacties. Bij afwijking van deze standaardvoorwaarden is alleen de gedeponeerde tekst geldig tenzij de tussen partijen overeengekomen afwijking op het polisformulier duidelijk is aangebracht door een geschreven-, getypte- of in afwijkende kleur gedrukte tekst. In Nederland bestaan er voor diverse verzekeringssoorten beurspolissen, die in hoofdzaak gebruikt worden voor het verzekeren van zakelijke risico's. Door verzekeringsmaatschappijen worden de beurspolissen ook wel gebruikt voor verzekeringen, die niet op de beurs tot stand komen.
Bijzondere voorwaarden Deze voorwaarden zijn specifiek voor een bepaalde verzekering. Zij vullen de algemene voorwaarden aan.
Binnenbraak Vanuit een binnenshuis gelegen ruimte gaat iemand onwettig en door braak een afgesloten ruimte in. Deze vorm van inbraak is niet altijd gedekt.
Bliksemschade Bij bliksemschade is er schade ontstaan door blikseminslag zonder dat deze inslag heeft geleid tot brand. Deze vorm van schade is ook wel bekend onder de term "koude bliksemschade".
Bonusmalus regeling Deze regeling wordt bij sommige verzuimverzekeringen toegepast wanneer een aantal opeenvolgende jaren schadevrij zijn (bonus) of in procentuele zin ten opzichte van de jaarpremie negatief (malus). Afhankelijk van de verzekeraar kan een korting of toeslag worden verleend.
Braakschade Er is sprake van braak bij het forceren van deuren, vensters of andere delen van het pand en verbreking van sloten. Braakschade is de schade aan gebouwen, brandkasten enz. veroorzaakt door een inbraak, een overval of een poging daartoe.

C
 
Carenzperiode Dit is de periode na aanvang van een verzekering dat een verzekerde geen recht heeft op een uitkering, ondanks ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden. De Carenz-periode is er om verzekeringsmisbruik te voorkomen. Bijvoorbeeld als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit terwijl u dan al arbeidsongeschikt bent.
Causaal verband Dit is het verband tussen oorzaak en gevolg.
Claim Dit is het indienen van een "verlies" gedekt door de verzekering bij de verzekeraar om een vergoeding te krijgen.
Claims made dekking Bij een aansprakelijkheidsverzekering met claimsmade dekking, is bepalend voor vergoeding van een gedekte schade dat deze bij de verzekeraar is aangemeld tijdens de verzekeringsduur. Wanneer de schade is veroorzaakt, is niet van belang.
Clausule In clausules die aan de verzekeringsovereenkomst zijn gehecht wordt de dekking van de polis verder beschreven, uitgebreid of beperkt. Ook kunnen er in clausules speciale eisen worden gesteld.
Collectief contract Hierbij is met een groep (bijvoorbeeld de werknemers van een bedrijf of de leden van een vereniging) overeengekomen, om leden van die groep tegen betere polisvoorwaarden te accepteren en/of een lagere premie te bieden.
Combined ratio De verhouding tussen de geïnde premies en de totale kosten van de verzekeraar (schadelast, commissies en algemene kosten). De combined ratio geldt alleen voor niet-levenverzekeringen.
Contractuele aansprakelijkheid Aansprakelijkheid voortvloeiende uit een contractuele verhouding. Als er door een van deze partijen een (beroeps)fout wordt gemaakt, komt deze partij zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet of niet geheel na (wanprestatie). Als de andere partij hierdoor schade lijdt is er in beginsel sprake van contractuele aansprakelijkheid.
Contractvervaldatum De datum waarop een overeenkomst van verzekering eindigt - hetzij definitief, hetzij met stilzwijgende verlenging voor eenzelfde periode.
Coulance uitkering Hiervan is sprake wanneer een verzekeraar een schade vergoedt zonder hiertoe op grond van de polisvoorwaarden verplicht te zijn.

D
 
Dagwaarde De waarde van een verzekerd object op het moment van schade. Vrijwel altijd minder dan de nieuwprijs van het object.
Direct writer Een verzekeraar die rechtstreeks en zonder tussenkomst van een onafhankelijke bemiddelingsadviseur ('tussenpersoon') klanten bedient.
Dwingend recht Bepalingen in de wet waar partijen onderling niet van af kunnen wijken bij het aangaan van een overeenkomst.

E
 
Eigen risicodrager (voor WGA) Een werkgever die zélf de risico’s draagt voor een werknemer die een wettelijke WGA-uitkering krijgt, is eigenrisicodrager voor de WGA. De eigenrisicodrager betaalt de uitkeringen en de kosten van de re-integratie zelf.
Eigen risicotermijn De periode die u zelf financieel moet - kunt overbruggen voordat de uitkering van de verzekeraar start. Ook wel wachttijd genoemd.
En-bloc clausule De verzekeraar mag in de polisvoorwaarden een en-bloc bepaling opnemen. De en-bloc bepaling geeft de verzekeraar het recht de polisvoorwaarden (en premie) tussentijds te wijzigen. Wanneer (één van de) wijzigingen een verslechtering betekent, dan heeft de verzekeringnemer het recht binnen 30 dagen de verzekering op te zeggen.
Execution only dienstverlening Bij execution only-dienstverlening kiest een consument (of cliënt) zelf een verzekeringsproduct inclusief alle productopties, zonder advies.

F
 
Factor A De factor A laat zien hoe groot uw pensioenaangroei is in een bepaald kalenderjaar. U krijgt ieder jaar van uw pensioenuitvoerder voor 1 november een opgave van de factor A. U hebt de factor A nodig om uw jaarruimte voor eventuele lijfrenteaftrek te berekenen.

G
 
Gevolgschade Schade voortvloeiende uit toegebrachte (materiele) schade, zoals o.a. verlies van inkomsten, gederfde winst en expertise kosten.

H
 
Herbouwwaarde Het bedrag dat nodig is om een gebouw op dezelfde plaats, op dezelfde locatie, met dezelfde techniek en in dezelfde staat te kunnen herbouwen. Het uitgangspunt is vaak een bedrag per kubieke meter.
Herverzekering Schadeverzekeraars, pensioenfondsen en levensverzekeraars kunnen bepaalde risico’s en verplichtingen onderbrengen bij een (andere) verzekeringsmaatschappij. Onderbrengen kan geheel of gedeeltelijk.
Huurdersbelang Hier is sprake van wanneer de huurder investeringen heeft gedaan aan het huurpand en er geen zekerheid is dat de verhuurder bij schade dit eveneens laat herstellen. De huurder heeft er belang bij dat deze investeringen dus verzekerd worden.

I
 
Indemniteitsbeginsel Het indemniteitsbeginsel stelt dat een verzekering tegen schade (zoals veel AOV's) niet mag leiden tot een verbetering van de inkomenspositie in geval van schade.
Indirecte schade Bij indirecte schade valt mogelijk ook nog te denken aan gevolgschade voor een derde partij anders dan contractspartijen.
Inductieschade Dit is schade aan elektronische apparatuur als gevolg van een magnetisch veld ontstaan door naburige blikseminslag.

J
 
Jaarruimte (lijfrente) Als belastingplichtige hebt u, afhankelijk van verschillende factoren, de mogelijkheid om lijfrentepremie af te trekken van uw jaarlijkse belastbaar inkomen. Het bedrag dat u kunt aftrekken is de 'jaarruimte'. Om deze te berekenen is onder meer de 'factor A' van belang.
Jurisprudentie Met jurisprudentie bedoelt men de toepassing van recht of (het geheel van) uitspraken door rechters.

K
 

L
 
Lijfrente Levenslange of tijdelijke periodieke uitkeringen die uiterlijk bij overlijden eindigen. Er zijn meerdere vormen van lijfrente: oudedagslijfrente, nabestaandenlijfrente en tijdelijke oudedagslijfrente. De uitkeringen zijn bruto, dus belast als inkomen. De periodieke betalingen ('premie') of eenmalige betaling ('koopsom') om een lijfrente op te bouwen zijn binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar.

M
 
Marktrente De rente zoals deze op een bepaald moment op de financiële markt geldt.

N
 

O
 
Onderverzekering Hiervan is sprake wanneer de werkelijke waarde van het verzekerd object vlak voor de schadegebeurtenis hoger is dan het verzekerde bedrag.
Ongevallenverzekering Een verzekering die voorziet in een uitkering, wanneer de verzekerde door een ongeval getroffen wordt.
Onrechtmatige daad Volgens artikel 6:162 van het Burgerlijk wetboek is dit: Een inbreuk op een recht van een ander en het doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens een rechtvaardigingsgrond.
Onzeker voorval Een gebeurtenis waarvan de partijen niet weten of die ooit zal plaatshebben of reeds heeft plaatsgehad (bij schadeverzekeringen), of wanneer die gebeurtenis zal plaatshebben (bij levensverzekeringen).
Opstalverzekering De opstalverzekering dekt de schade aan het gebouw, de hierbij behorende bijgebouwen, terreinafscheidingen en dergelijke door brand en de daarbij gelijkgestelde gevaren.
Opzichtclausule Clausule voorkomend in aansprakelijkheidsverzekeringen, waarmee de schade, die is toegebracht aan zaken die men onder opzicht heeft geheel of gedeeltelijk wordt uitgesloten van de verzekeringsdekking.
Opzichtschade De aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan eigendommen die een verzekerde in gebruik, ter bewerking, behandeling, bewaring, vervoer of om welke andere reden onder zich heeft (onder zijn opzicht).
Overmacht Men kan niet voldoen aan zijn (contractuele) verplichtingen door een voorval dat zich buiten zijn schuld en/of risico voordoet.

P
 
Personenschade Personenschade is alle schade als gevolg van ziekte, lichamelijk en geestelijk letsel (inclusief smartengeld) of overlijden.
Polis De polis is een schriftelijk, door de verzekeraar ondertekend document waarin de bijzonderheden en voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst zijn vastgelegd.
Polisaanhangsel Document waarin een wijziging van de verzekeringsovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd. Het polisaanhangsel vormt een integraal onderdeel van de oorspronkelijke polis. Tegenwoordig geven veel verzekeringsmaatschappijen bij wijziging een geheel nieuwe polis af.
Polisvoorwaarden De polisvoorwaarden zijn de gedrukte voorwaarden die voor alle verzekeringen van een bepaalde categorie hetzelfde zijn. In de voorwaarden zijn o.m. opgenomen.
Preventie Maatregelen die bedoeld zijn om schade te voorkomen en uitbreiding van ontstane schade te beperken.
Productaansprakelijkheid Wanneer als gevolg van een gebrek in een product, dat door een consument is aangeschaft, schade ontstaat aan personen of goederen kan deze de producent aansprakelijk stellen voor deze schade.
Prolongatiepremie De premie die is verschuldigd op de prolongatiedatum bij de voortzetting van de verzekeringsovereenkomst. Wordt ook wel ’continuatiepremie’ of ‘verlengingspremie’ genoemd.

Q
 

R
 
Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) De IVA geldt voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Volledig wil zeggen dat iemand minder dan 20 procent van het laatstverdiende loon kan verdienen. Duurzaam wil zeggen dat er geen of slechts een heel kleine kans op herstel is. De IVA regelt een uitkering van 75 procent van het (gemaximeerde) dagloon tot aan het 65e jaar.
Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) De WGA is onderdeel van de WIA en is bedoeld voor werknemers die deels arbeidsgeschikt worden verklaard (loonverlies tussen de 35 en 80 procent). Ook werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn (loonverlies van meer dan 80 procent), maar die waarschijnlijk voldoende zullen herstellen, vallen onder de WGA.
Regres Recht van verhaal op een derde wegens bepaalde vorderingen. Het verhalen van een schade op (mede)schuldigen.
Risicowijziging Verandering van beroep en/of de aard van werkzaamheden waardoor het risico op arbeidsongeschiktheid wijzigt.

S
 
Schadeverzekering (AOV) Verzekeringsdekking tegen het risico van inkomensderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Inkomensderving moet aantoonbaar te maken zijn.
Suppletie claim Een aanvullende claim

T
 
Toerekenbare tekortkoming Een partij komt zijn contractuele verplichtingen niet (geheel) na.

U
 
Uitsluiting Een bepaling in de verzekeringsovereenkomst, waarbij is bepaald dat geen recht op schadevergoeding bestaat wanneer de schade is ontstaan als gevolg van de in de uitsluiting genoemde risico's, omstandigheden of aan bepaalde onderdelen van de verzekerde objecten of belangen.

V
 
Vermogensbeheerder Een vermogensbeheerder beheert vermogens voor organisaties (zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen) en/of vermogende particulieren. Vermogensbeheerders zijn vaak onderdeel van een bank of financiële instelling. Ze kunnen ook onafhankelijk zijn.
Vermogenschade Schade die geen zaak- en/of letselschade is.

W
 
Wet verbetering Poortwachter De Wet verbetering poortwachter dient ter ondersteuning van werknemers bij de re-integratie en ter voorkoming van onnodig lang ziek thuis zijn. De werknemer en werkgever moeten er samen voor zorgen dat de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk kan.

WGA WGA staat voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De WGA is een wettelijke regeling die het loon voor werknemers beschermt, die UWV voor 35% tot 80% of 80% tot 100% niet duurzaam arbeidsongeschikt heeft verklaard.

X
 

Y
 

Z
 
Zuivere vermogensschade Iedere door een schade-evenement veroorzaakte, en in geld uit te drukken achteruitgang van het vermogen, die niet veroorzaakt wordt door schade aan goederen of letselschade.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Terpstraat 37B
1771 AC Wieringerwerf
T: 0227 604 446
F: 0227 720 652
E: info@v-hv.nl